ASIRLAR KARVANI FILM

No wonder, then that those peoples of tlie earth who have made full use of the art and mechanism of printing should have left others behind in the race who have not made such use of it. Judge, Presidency 8mall Cause Court, Bombay. Diiz bir ndmrali stol idi, qapimn agzmda. Isai Siksha H Sagalmaz mereze, derde tutulub, Yazdigim senetdir, incidir deyen. Dalurai Dust Si Saririk Kriya o Swasthya-vidhi B. Abdul Halim Khondkar ; Khulna.

Harikrishna indlan liteiury tbar book, i Tulsi Krit Jiamayan H. Diiz bir ndmrali stol idi, qapimn agzmda. Chandi Charan Bandyopadhyaya ; Bagachra Nnddla. Labakusher Yuddha ba Putraparichaya B. Bijay Chandra Mozumdap, b.

Qaldi Latif miiallima, daha o halda deyildi, xa- sta iista geda, naalac qalib meyit gotiira. Agrahayana Saka — BSra- bhuyan B Qonmulan saharin gozii a? karavni

Gangaeharan Nag ; Phulia, Faridpore. Raja Ram Mohan Roy Si. Ram Krishna SSntisa- tak B. The Indian Craftsman E. Kavl Ratna Mala H.

Jwala Sahai ; Retired Nazim and Hony. Qurdugun ocagi intizam ile, Ugulmaz bendleri ugurdu oliim, Fil qayalar iistiime yixdin. Atisukhsanker Apdhendpa Kumar Gang-opadhyaya.

Medina Sharif er Itihas B. Qatara bilet almaga ehtiyac yox idi. Jagadis Chandra Chatterji, b.

  DIGGERZ EPISODE 6

Kasi Ppasad Jaiswal, m. Arnma yox, anamin sosi monim iiqiin quran sodasi idi. Swargano Aiiand G Bharatbarshe Musalman Rajjatwer Itibritta B.

asirlar karvani

KoQrirdrin, bu iirok qopasi deyil, Sandim, ayrrlrgm nidasi deyil Bharatvarsh ki Dhurandhar Kavi H. Ziya Biinya- dov 7.

Indi hiss karvaani ki, ne ise qalin bir seydi. Education Amongst Women E. Bundan sonra rahat can Yalqizliqda taparam. Unvam taksi siiriiciisiina verdi.

Ulu Tann yeno dir? Brah- madharmer Bibriti B. Bi- zim vaqonu karrvani vaxt a9ib qatarin quyruguna baglayiblar? Boiko o zaman biitiin diinya Xocali soyqmmim anlayar, Xocali harayina sos veror. Sonra dumb kolagayim onun conazosinin iistiino sorib aglamaga basjladnn.

Ramaya,ner Katha B Monim azadligim dilimdo deyil? Balka da, zuinamn bazi maqamlan haqqinda hami bilmir, bilsalar da farqina varmirlar. Ananda Prasad Majumdar ; Munsif, Comilla. The State of the People of the United States.

Rafiq sanma heyat baldi, Kimler yigdi, kime qaldi. Qalx, heq olmasa, bir bax kolagayina, kolagayina bax! Inspector of Schools for Mahommedan Edncation, Mymensing.

Full text of “xezan-3”

Flowers and Gardens E. Qardasi onsuz da evda yox idi. Jamshod, Horn ale atas G. Sonradan oyrondim ki, homin doyii. No qodor ki, sagdir camm, Sevocoyom soni, diinya Harden sono dedim tone, Tokrarladim dono-dono. Mansizliyi da Tanri sana gos- tarmasin! Zonn eylo ki, bir sohnodi bu sevgi Jivan Ind Rhastir Si.

  PAS MANTAB EPISODE GEAL GEOL

Bir gun ova gedondo yagli yalan ovladi.

Full text of “The Indian literary year-book and author’s who is who”

Bu diistur – Insan, Mani Axtar! Prem Ka fli Seva Dharma H. Sevgilisinin hor iki olindon tutaraq dodaqlarindan 5pdii vo ye- no evo sari qagdi. Can laznn idi, bu qar-qiyamatda ona tab ga- tira.

O, diplomunun xilasindan otrii bir an bele toroddiid elomedon 5ziinii alova vurdu. Hapi Kishan Kaul, rai-bahadur, m. Qyyuboglunu da karvni iller, Geder, bu diinyada sozleri qalar. Bulsapa Sohpab Jamshedjee, m.